تولید تصاویر رادیانسی و انعکاسی از داده های لندست 8

با توجه به اینکه در متادیتای همراه با داده های لندست 8 نامگذاری ضرایب مورد نیاز جهت تولید تصاویر انعکاسی و رادیانسی نسبت به لندست 7 و 5 تغییر پیدا کرده است، اغلب متخصصین و کاربران جهت پردازش این داده های جدید با مشکل مواجه می شوند. برای اطلاع از چگونگی نامگذاری و فرمول های تبدیل به رادیانس و انعکاس در باندهای لندست 8 دستورالعمل زیر را مطالعه کنید. عبارات درون پرانتز روبروی هر یک از ضرایب فرمولها، میبایست از درون فایل متادیتا استخراج شوند.

1- تبدیل داده های لندست 8 ( Landsat 8)  به رادیانس بالای اتمسفر ( TOA = Top Of Atmosphere)

با استفاده از فرمول زیر و استفاده از داده های موجود در متادیتا همراه با تصاویر می توان باندهای سنجنده های OLI و TIRS ماهواره لندست 8 را به رادیانس تبدیل کرد:

Lλ = MLQcal + AL 

Lλ = رادیانس طیفی بالای اتمسفر (Watts/( m2 * srad * μm))
ML= ضریب تبدیل که از متا دیتا استخراج می شود (RADIANCE_MULT_BAND_شماره باند)

AL= ضریب تبدیل که از متا دیتا استخراج می شود (RADIANCE_ADD_BAND_شماره باند)

Qcal=تصویر خام    

اگر رادیانس را از تصاویر حرارتی تولید کرده باشید، با استفاده از فرمول زیر می توانید رادیانس را به دمای درخشندگی تبدیل کنید:

که ضرایب K1 و K2 برای باندهای حرارتی لندست 8 یعنی باندهای 10 و 11 از قرار زیر است:

B11B10
480.89774.89K1
1201.141321.08K2

پس از تولید دمای درخشندگی با استفاده از توان تشعشعی پدیده ها و با استفاده از فرمول زیر می توانید به دمای واقعی برسید:

Tbr=E1/4*Tk

Tbr=دمای درخشندگی

Tk=دمای واقعی

E=توان تشعشعی یا همان امیسیویتی

2- تبدیل داده های لندست 8 ( Landsat 8)  به انعکای بالای اتمسفر ( TOA = Top Of Atmosphere)

با استفاده از فرمول زیر ابتدا انعکاس طیفی بدون تصحیح زاویه تابش خورشیدی را برای باندهای غیر حرارتی لندست 8 یا همان سنجنده OLI محاسبه می کنیم:

ρλ' = MρQcal + Aρ 

ρλ'  = انعکاس بدون تصحیح زاویه خورشیدی
Mρ=ضریب تبدیل از متا دیتا استخراج می شود(REFLECTANCE_MULT_BAND_ شماره باند)

Aρ=ضریب تبدیل از متا دیتا استخراج می شود(REFLECTANCE_ADD_BAND_ شماره باند)

Qcal= تصویر خام

سپس انعکاس بدست آمده را با استفاده از فرمول زیر، تصحیح می کنیم:

ρλ 

ρλ'

=

ρλ'

cos(θSZ)

sin(θSE)

 

ρλ   = انعکاس تصحیح شده با زاویه تابش خورشیدی
θSE  = زاویه ارتفاع محلی خورشید که از متادیتا استخراج می شود (SUN_ELEVATION)
θSZ  = زاویه زنیت محلی خورشید;  θSZ = 90° - θSE

 


برچسب‌ها: تصاویر انعکاسی, تصاویر رادیانسی, تبدیل تصاویر لندست 8, OLI, TIRS
نوشته شده توسط محمد صادق پاكدامن  | لینک ثابت |

دانلود تصاویر لندست 8 (Landsat 8) یا LDCM پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1392 8:47

سنسور عملیاتی تصویرساز زمین  (OLI) مانواره لندست 8 ، از هشت باند طیفی با قدرت تفکیک فضایی 30 متر برای باندهای 1 تا 7 و 9 تشکیل شده است. باند 1 (فوق العاده آبی رنگ) که به محدوده ماورا بنفش نزدیک تمایل دارد برای مطالعات ساحلی و تعلیق مایع یا جسم بصورت گرد و گاز در هوا مفید است. باند 9 برای تشخیص ابر سیروس مفید است. قدرت تفکیک مکانی برای باند 8 (پانکروماتیک) 15 متر است. باندهای حرارتی 10 و 11 در ارائه درجه حرارت دقیق تر از سطح زمین مفید هستند و در ابعاد 100 متری بر روی زمین جمع آوری می شوند. اندازه هر تصویر برداشت شده بر روی زمین تقریباً 170 کیلومتر از شمال به جنوب 183 کیلومتر از شرق به غرب است.


Landsat 8
Operational 
Land Imager 
(OLI) 
and 
Thermal 
Infrared 
Sensor 
(TIRS) 

Launched
February 11, 2013
BandsWavelength
(micrometers)
Resolution
(meters)
Band 1 - Coastal aerosol0.43 - 0.4530
Band 2 - Blue0.45 - 0.5130
Band 3 - Green0.53 - 0.5930
Band 4 - Red0.64 - 0.6730
Band 5 - Near Infrared (NIR)0.85 - 0.8830
Band 6 - SWIR 11.57 - 1.6530
Band 7 - SWIR 22.11 - 2.2930
Band 8 - Panchromatic0.50 - 0.6815
Band 9 - Cirrus1.36 - 1.3830
Band 10 - Thermal Infrared (TIRS) 110.60 - 11.19100
Band 11 - Thermal Infrared (TIRS) 211.50 - 12.51100

تصاویر این ماهواره هم اکنون از سرور USGS و از سایت های glovis.usgs.gov و earthexplorer.usgs.gov به صورت رایگان قابل دانلود می باشد.


برچسب‌ها: لندست 8, Landsat 8, LDCM, OLI, TIRS
نوشته شده توسط محمد صادق پاكدامن  | لینک ثابت |